top of page
 • Hoe kan ik bestellen?
  Héél eenvoudig. Leg een artikel in je winkelwagentje en ga naar bestellen. Controleer en regel je bestelling. Denk aan het adres, bezorgdatum en bezorguur. Rond af door te betalen. Dat kan met een cadeaubon, Bancontact, Maestro, kredietkaart ofcontant bij levering Heb je een probleem met de postcode dan vrezen wij dat je net iets te ver woont om te kunnen leveren. Hopelijk kunnen we dit naar de toekomst toe oplossen. Wenst u de ontbijtmand op een ander adres te leveren? Dat kan! Bezorg ons de nodige contactgegevens en wij garanderen een correcte levering.
 • Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?
  Wij leveren de ontbijtboxen aan huis op vrijdag, zaterdag, zondag én op alle feestdagen. Voor alle andere dagen van de week kan u ons mailen of bellen en spreken dan persoonlijk af waar dit geleverd moet worden. U kan uw tijdstip (hou rekening met een marge van max. één uur) zelf kiezen. Levering kan vanaf 7u tot 13u. Ook afhalen is zeker mogelijk. Niet (alles) ontvangen?Wanneer het zou voorkomen dat er artikelen zouden ontbreken in je ontbijt of geschenkmand neem je het beste even contact op met onze klantenservice of met ons social team via Facebook. Dan gaan we meteen op zoek naar de perfecte oplossing.
 • Kan ik mijn geplaatste bestelling nog wijzigen?
  Nee, om je gegevens te beschermen kan een bestelling niet meer aangepast worden. Als je bestelling nog niet verzonden is, kun je die wel annuleren. Om te kunnen annuleren kan je dit in het systeem doen als de betaling nog niet in orde is. Wanneer deze wel doorgevoerd werd kan je ons mailen op ONTBIJT GELEVERD AAN HUIS. Hou er wel rekening mee dat bij annulatie wij transactiekosten doorrekenen naar de klant.
 • Wat zijn jullie algemene voorwaarden?
  Artikel 1 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Artikel 2 – Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het annuleren; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Artikel 3 – De overeenkomst Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst Indien de consument een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij ontbijtaanhuisgeleverd.be. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefoon. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden. Artikel 5 – De prijs De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Een bijkomende kost voor de leverkosten moeten nog in acht genomen worden. Deze zijn klaar en duidelijk te vinden op de website. De ondernemer zal de prijzen van de ontbijtmanden aanpassen wanneer alsook de grondstofprijzen stijgen. Artikel 6 – Conformiteit De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften Artikel 7 – Levering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bij levering van ontbijt wordt rekening gehouden met het door de consument gevraagde uur. Wij rekenen wel op een limiet van 60 minuten rondom het gevraagde uur. Artikel 8 – Duurtransacties: opzegging De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van ontbijtmanden, 2 dagen voor de levering opzeggen. Wanneer er door de ondermening kosten worden gemaakt bij deze opzegging worden deze doorgerekend naar de consument Artikel 9 – Betaling Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na het ontvangen van de ontbijtmand. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Bij het te laat betalen van het verschuldigde bedrag komen er 8% meerkosten bij. Deze meerkost staat ook vermeld op de factuur. Bij professionele klanten zal een factuur opgemaakt worden volgens het BTW stelsel 12% (levering van produkten) Artikel 10 – Klachtenregeling De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Artikel 11 – Geschillen Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Artikel 12 – Overmacht In geval van overmacht ( weer, panne, ongeval, …) kan de ondernemer de bestelling eenzijdig annuleren. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld via telefoon of mail (indien deze opgegeven). De consument heeft geen recht op een schadevergoeding, wel kan er een andere datum afgesproken worden. Indien de consument wenst, wordt het betaalde bedrag terugbetaald.
bottom of page